BETA Gwasanaeth newydd yw hwn – bydd eich adborth yn ein helpu i’w wella

Ymateb i wŷs rheithgor

Defnyddiwch y gwasanaeth hwn i:
  • ymateb i’ch gwŷs rheithgor ar-lein
  • ymateb i wŷs rheithgor ar ran rhywun arall ar-lein
  • gofyn i gael gwneud eich gwasanaeth rheithgor ar ddyddiad gwahanol
  • gofyn i gael eich esgusodi rhag gwasanaethu ar reithgor
  • rhoi gwybod inni am unrhyw gymorth ychwanegol y byddwch angen os byddwch yn gwasanaethu ar reithgor

Mae ymateb i wŷs rheithgor yn cymryd tua 10 munud.

Byddwch yn gallu lawrlwytho a chadw ffeil PDF gyda'r atebion a roddir gennych pan fyddwch yn gorffen.

Mae'r gwasanaeth hwn ar gael yn y Saesneg hefyd.

Bydd arnoch angen:

O’ch llythyr gwŷs rheithgor
  • Eich rhif rheithgor
  • Eich cod post, yn union fel y mae'n ymddangos yn y llythyr
  • Eich enw, yn union fel y mae’n ymddangos yn y llythyr

Dechrau nawr


Mae’n drosedd, ac o'ch cael yn euog, efallai y bydd rhaid i chi dalu dirwy o hyd at £1,000, os:
  • byddwch yn gwrthod darparu gwybodaeth i bennu p'un a ydych chi neu unigolyn rydych yn ymateb ar ei ran yn gymwys i fod yn rheithiwr, neu
  • eich bod chi neu unigolyn ar eich rhan yn rhoi gwybodaeth anwir i osgoi gwasanaethu ar reithgor neu helpu unigolyn arall i osgoi gwasanaethu ar reithgor.


Cyn i chi ddechrau

Dyma rai pethau efallai y byddech eisiau gwybod cyn dechrau.

Cewch ragor o gymorth ar bob tudalen.

Pa mor hir fydd gwasanaeth rheithgor yn para?

Fel arfer bydd gwasanaeth rheithgor yn para am hyd at 10 diwrnod gwaith (Dydd Llun i ddydd Gwener) ond gall fod yn hirach. Yn ystod eich gwasanaeth, gallwch eistedd mewn mwy nag un treial.

Sut ydw i’n cael yr amser i ffwrdd o’r gwaith?

Yn ôl y gyfraith, mae'n rhaid i’ch cyflogwr adael i chi gael yr amser i ffwrdd o’r gwaith ond gallant ofyn ichi newid dyddiad eich gwasanaeth rheithgor. Gallwch ddangos y llythyr gwŷs rheithgor rydym wedi ei anfon atoch er mwyn profi eich bod am wneud gwasanaeth rheithgor.

Beth alla i ei hawlio?

Efallai y byddwch yn gallu hawlio am gostau, gan gynnwys enillion a gollir a chostau teithio, bwyd a diod.


Ffyrdd eraill o ymateb

Ymateb trwy’r post

Mae'n well os ydych yn ymateb ar-lein oherwydd mae’n golygu y byddwn yn cael eich ymateb yn gynt.

Os na allwch ymateb ar-lein, llenwch y ffurflen a anfonwyd gyda'ch gwŷs rheithgor a'i hanfon atom yn yr amlen barod.

Os ydych chi angen cymorth i ddefnyddio cyfrifiadur

Gallwch ofyn i rywun rydych yn ymddiried ynddynt i’ch helpu i ymateb ar-lein.

Os nad oes gennych fynediad at gyfrifiadur neu'r we, efallai y bydd modd ichi fynd i’ch llyfrgell leol.

Os nad ydych yn adnabod rhywun all eich helpu, cysylltwch â ni a byddwn yn dweud wrthych am bobl neu sefydliadau eraill y gallai eich helpu.

Sut i gysylltu â ni

Swyddfa Ganolog Gwysio Rheithgor
jurysummoning@justice.gov.uk
Rhif ffôn: 0300 456 1024
Llinell Gymraeg: 0300 303 5173

Dydd Llun i Ddydd Iau 9am – 5pm
Dydd Gwener 9am – 3pm
Canfod mwy am gostau galwadau

Swyddfa Ganolog Gwysio Rheithgor
Phoenix House
Rushton Avenue
Bradford
BD3 7BH


A oes unrhyw beth yn bod gyda’r dudalen hon?